Virus gây bệnh đốm khoai tây có dạng:

Virus gây bệnh đốm khoai tây có dạng:

A. Dạng cầu

B. Dạng que

C. Dạng khối

D. Dạng nòng nọc

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng