Với 3 cặp gen trội lặn hoàn toàn. Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd sẽ cho ở thế hệ sau:

Với 3 cặp gen trội lặn hoàn toàn. Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd sẽ cho ở thế hệ sau:

A. 4 kiểu hình: 12 kiểu gen

B. 8 kiểu hình: 8 kiểu gen

C. 4 kiểu hình: 8 kiểu gen

D. 8 kiểu hình: 12 kiểu gen

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng