Với cốm sủi bọt, thời gian rã quy định khi cho vào cốc chứa 200 ml nước ở 15 – 25 $^{$_{°}$}$C:

Với cốm sủi bọt, thời gian rã quy định khi cho vào cốc chứa 200 ml nước ở 15 – 25 $^{$_{°}$}$C:

A. Trong vòng 1 phút

B. Trong vòng 3 phút

C. Trong vòng 5 phút

D. Trong vòng 7 phút

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng