Với giá trị nào của tham số m thì dạng toàn phương Q: R$^{3 }$-> R, \(Q(x,y,z) = \mathop {2x}\nolimits^2 + \mathop y\nolimits^2 + 3\mathop z\nolimits^2 + 2mxy + 2xz\)  xác định dương:

Với giá trị nào của tham số m thì dạng toàn phương Q: R$^{3 }$-> R, \(Q(x,y,z) = \mathop {2x}\nolimits^2 + \mathop y\nolimits^2 + 3\mathop z\nolimits^2 + 2mxy + 2xz\)  xác định dương:

A. m = 1

B. m<\(\sqrt {\frac{5}{3}}\)

C. \(m \ne 0\)

D. m>0

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng