Với giá trị nào của tham số m thì dạng toàn phương Q: R$^{3}$-> R, \(Q(x,y,z) = \mathop { – 4x}\nolimits^2 – \mathop y\nolimits^2 + 4m\mathop z\nolimits^2 + 2mxy – 4mxz + 4yz \) xác định âm:

Với giá trị nào của tham số m thì dạng toàn phương Q: R$^{3}$-> R, \(Q(x,y,z) = \mathop { – 4x}\nolimits^2 – \mathop y\nolimits^2 + 4m\mathop z\nolimits^2 + 2mxy – 4mxz + 4yz \) xác định âm:

A. m > -1

B. |m| < 2

C. -2 <m< -1

D. \(m \ge – 2\)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng