Với một lượng enzim xác định, nếu tăng dần lượng cơ chất trong dung dịch thì hoạt tính của enzim thay đổi thế nào?

Với một lượng enzim xác định, nếu tăng dần lượng cơ chất trong dung dịch thì hoạt tính của enzim thay đổi thế nào?

A. Càng tăng nồng độ cơ chất, hoạt tính của enzim càng tăng.  

B. Thoạt đầu hoạt tính của enzim tăng dần, nhưng nếu tăng nồng độ cơ chất quá ngưỡng, thì cũng không làm tăng hoạt tính của enzim.

C. Hoạt tính của enzim càng giảm dần nếu càng tăng nồng độ cơ chất. 

D. Thoạt đầu hoạt tính của enzim tăng sau đó giảm dần và mất hoạt tính vì tăng nồng độ cơ chất quá ngưỡng.       

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng