Vốn gen của quần thể là gì?

Vốn gen của quần thể là gì?

A. Là tập hợp của tất cả các alen của tất cả các gen trong quần thể tại một thời điểm xác định

B. Là tập hợp của tất cả các gen trong quần thể tại một thời điểm xác định

C. Là tập hợp của tất cả các kiểu gen trong quần thể tại một thời điểm xác định

D. Là tập hợp của tất cả các kiểu hình trong quần thể tại một thời điểm xác định

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng