Vùng hàng rào “Rein” nằm:

Vùng hàng rào “Rein” nằm:

A. Trong lớp biểu bì 

B. Dưới cùng của lớp biểu bì 

C. Ranh giới giữa 2 lớp sừng và lớp niêm mạc trong biểu bì 

D. Ranh giới giữa biểu bì và trung bì

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng