WACC là chỉ tiêu phản ánh:

WACC là chỉ tiêu phản ánh:

A. Suất sinh lợi yêu cầu bình quân của các cổ đông tại công ty.

B. Suất sinh lợi yêu cầu bình quân của các cổ đông và các chủ nợ tại công ty.

C. Suất sinh lợi yêu cầu bình quân của các cổ đông và các chủ nợ dài hạn tại công ty.

D. Không có câu đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng