Xác định mức ồn ở mặt nhà ở. Với độ giảm mức ồn do khoảng cách (chưa kể tác dụng giảm ồn do cây xanh) là 9.4dB. Trên khoảng cách này trồng 3 dải cây xanh. Chiều rộng mỗi dải là 5m. Mức ồn của đường giao thông này (tại điểm có độ cao 1.5m và cách dòng xe 7.5m) là 75.3dB. Cho = 0.15:

Xác định mức ồn ở mặt nhà ở. Với độ giảm mức ồn do khoảng cách (chưa kể tác dụng giảm ồn do cây xanh) là 9.4dB. Trên khoảng cách này trồng 3 dải cây xanh. Chiều rộng mỗi dải là 5m. Mức ồn của đường giao thông này (tại điểm có độ cao 1.5m và cách dòng xe 7.5m) là 75.3dB. Cho = 0.15:

A. 40 dB

B. 59.1 dB

C. 60.2 dB

D. 62.4 dB

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng