Xác định đường kính của thiết bị hấp phụ hơi xăng hỗn hợp với không khí bằng than hoạt tính. Biết rằng lượng than hoạt tình cho một mẻ là 0,182 m$^{3}$ , chiều cao của lớp than là: H = 0,7m:

Xác định đường kính của thiết bị hấp phụ hơi xăng hỗn hợp với không khí bằng than hoạt tính. Biết rằng lượng than hoạt tình cho một mẻ là 0,182 m$^{3}$ , chiều cao của lớp than là: H = 0,7m:

A. 0,83 m 

B. 0,45 m 

C. 0,58 m 

D. 0,69 m

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng