Xác định khả năng một khách hàng không trả được nợ là một phần trong quá trình ________

Xác định khả năng một khách hàng không trả được nợ là một phần trong quá trình ________

A. Phân tích tín dụng

B. Phân tích khách hàng

C. Kinh doanh

D. Quản trị tín dụng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng