Xác định loại nguồn ồn trên đường giao thông biết lưu lượng xe chạy 1500 xe/h. Tốc độ xe chạy trung bình là 40 km/h:

Xác định loại nguồn ồn trên đường giao thông biết lưu lượng xe chạy 1500 xe/h. Tốc độ xe chạy trung bình là 40 km/h:

A. Nguồn điểm

B. Nguồn đường

C. Nguồn trung gian

D. Không xác định được

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng