Xác định lượng than hoạt tính cần thiết cung cấp cho 1 thiết bị hấp phụ gián đoạn dùng để hấp phụ hơi xăng hỗn hợp với không khí. Nồng độ đầu của xăng là C$_{o}$=0.02 kg/m3 . Lưu lượng của hỗn hợp hơi khí là Q =3450 m3 /h. Thời gian nhã, sấy và làm nguội chất hấp phụ là t= 1.45h. Cho biết hoạt tính động lực học của than đối với xăng là a1= 70% (khối lượng), hoạt tính còn lại sau khi nhã là a$_{2}$ = 8% (khối lượng):

Xác định lượng than hoạt tính cần thiết cung cấp cho 1 thiết bị hấp phụ gián đoạn dùng để hấp phụ hơi xăng hỗn hợp với không khí. Nồng độ đầu của xăng là C$_{o}$=0.02 kg/m3 . Lưu lượng của hỗn hợp hơi khí là Q =3450 m3 /h. Thời gian nhã, sấy và làm nguội chất hấp phụ là t= 1.45h. Cho biết hoạt tính động lực học của than đối với xăng là a1= 70% (khối lượng), hoạt tính còn lại sau khi nhã là a$_{2}$ = 8% (khối lượng):

A. 1800 Kg

B. 1612 Kg

C. 1520 Kg 

D. 2200 Kg

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng