Xác định mức áp suất âm Lp một sóng âm có áp lực âm P = 0,2 N/m$^{2}$ biết P$_{0}$ = 2.10$^{-5}$ N/m$^{2}$:

Xác định mức áp suất âm Lp một sóng âm có áp lực âm P = 0,2 N/m$^{2}$ biết P$_{0}$ = 2.10$^{-5}$ N/m$^{2}$:

A. 20 dB 

B. 40 dB 

C. 60 dB

D. 80 dB

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng