Xác định vận tốc thực tế dòng không khí trong Xyclon hình côn xoắn SDK. Biết rằng lưu lượng khí qua Xyclon là L = 12000 m$^{3}$ /h. Giả sử số lượng Xyclon là 1, đường kính của xiclon là; 1,6 m:

Xác định vận tốc thực tế dòng không khí trong Xyclon hình côn xoắn SDK. Biết rằng lưu lượng khí qua Xyclon là L = 12000 m$^{3}$ /h. Giả sử số lượng Xyclon là 1, đường kính của xiclon là; 1,6 m:

A. 1,658 m/s

B. 1,568 m/s

C. 1,678 m/s

D. 1.785 m/s

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng