Xác định vị trí xảy ra các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử của tế bào nhân thực, kết luận nào sau đây là sai? 

Xác định vị trí xảy ra các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử của tế bào nhân thực, kết luận nào sau đây là sai? 

A.  Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra trong nhân tế bào

B. Quá trình phiên mã diễn ra trong nhân tế bào

C. Quá trình tạo mARN trưởng thành diễn ra ở tế bào chất

D. Quá trình dịch mã diễn ra ở tế bào chất.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng