Xác định xem cơ sở nào sau đây là cơ sở trực chuẩn của không gian véc tơ R$^{3}$

Xác định xem cơ sở nào sau đây là cơ sở trực chuẩn của không gian véc tơ R$^{3}$

A. \(\left\{ {(1,1,1),(0,1,1),(2,0,1)} \right\}\)

B. \(\left\{ {(1,2,2),(2,0,1),( – 1,0,1)} \right\}\)

C. \(\left\{ {(\frac{2}{3},\frac{{ – 2}}{3},\frac{1}{3}),(\frac{2}{3},\frac{1}{3},\frac{{ – 2}}{3}),(\frac{1}{3},\frac{2}{3},\frac{2}{3})} \right\}\)

D. \(\left\{ {(\frac{1}{{\sqrt 3 }},\frac{{ – 1}}{{\sqrt 6 }},\frac{{ – 1}}{{\sqrt 2 }}),(\frac{1}{{\sqrt 3 }},\frac{{ – 1}}{{\sqrt 6 }},\frac{1}{{\sqrt 2 }}),(\frac{1}{{\sqrt 3 }},\frac{1}{{\sqrt 6 }},\frac{{ – 1}}{{\sqrt 2 }})} \right\}\)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng