Xét 1cặp gen trên mỗi cặp NST tương đồng của loài có 2n = 8. Một cá thể có kiểu gen AAaBBDdEEe Bộ NST của cá thể này gọi là:

Xét 1cặp gen trên mỗi cặp NST tương đồng của loài có 2n = 8. Một cá thể có kiểu gen AAaBBDdEEe Bộ NST của cá thể này gọi là:

A.  thể ba nhiễm

B. thể tam bội

C. thể tam bội kép

D. thể ba nhiễm kép

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng