Xét 1cặp gen trên mỗi cặp NST tương đồng của loài có 2n = 8. Một cá thể có kiểu gen AAaaBBBBDDDdEEee Bộ NST của cá thể này gọi là:

Xét 1cặp gen trên mỗi cặp NST tương đồng của loài có 2n = 8. Một cá thể có kiểu gen AAaaBBBBDDDdEEee Bộ NST của cá thể này gọi là:

A. thể bốn

B. thể tứ bội

C. thể tứ bội hoặc thể bốn

D. thể bốn kép

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng