Xét ở góc độ Marketing theo Philip Kotler có những loại nhu cầu nào?

Xét ở góc độ Marketing theo Philip Kotler có những loại nhu cầu nào?

A. Cầu tiêu cực, cầu tiềm năng, cầu đầy đủ

B. Cầu quá thừa, cầu suy giảm và cầu thất thường

C. Không có cầu và nhu cầu có hại

D. Tất cả các phương án trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng