Xiclon là thiết bị lọc bụi ly tâm kiểu:

Xiclon là thiết bị lọc bụi ly tâm kiểu:

A. Kiểu đứng

B. Kiểu nằm ngang

C. Kiểu lọc cơ học

D. Kiểu lọc áp lực

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng