Xử lý khí thải bằng phương pháp đốt (cháy không hoàn toàn) sinh ra:

Xử lý khí thải bằng phương pháp đốt (cháy không hoàn toàn) sinh ra:

A. Khí thải không độc

B. Khí thải độc hơn

C. Khí thải ít độc hơn 

D. Tùy từng trường hợp

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng