Xử lý khí thải bằng phương pháp đốt để đem lại lợi nhuận về kinh tế khói thải được:

Xử lý khí thải bằng phương pháp đốt để đem lại lợi nhuận về kinh tế khói thải được:

A. Thu hồi nhiệt, tiết kiệm nhiên liệu

B. Không cần thu hồi nhiệt

C. Chỉ thu hồi 1 phần 

D. Thu hồi khí có thể dùng lại

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng