Xử lý SO$_{2}$ bằng phương pháp hấp phụ sau đây phương pháp nào có các chỉ tiêu kỹ thuật – kinh tế cao nhất:

Xử lý SO$_{2}$ bằng phương pháp hấp phụ sau đây phương pháp nào có các chỉ tiêu kỹ thuật – kinh tế cao nhất:

A. Phương pháp đá vôi

B. Phương pháp vôi nung 

C. Phương pháp amoniac 

D. Phương pháp magie

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng