Ý nào không đúng đối với phản xạ?

Ý nào không đúng đối với phản xạ?

A. Phản xạ chỉ có ở những sinh vật có hệ thần kinh.

B. Phản xạ được thực hiện nhờ cung phản xạ.

C. Phản xạ được coi là một dạng điển hình của cảm ứng. 

D. Phản xạ là khái niệm rộng hơn cảm ứng.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng