Ý nào không đúng khi nói về hạt?

Ý nào không đúng khi nói về hạt?

A. Hạt là noãn đã được thụ tinh phát triển thành.

B. Hợp tử trong hạt phát triển thành phôi. 

C. Tế bào tam bội trong hạt phát triển thành nội nhũ

D. Mọi hạt của thực vật có hoa đều có nội nhũ.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng