Ý nào không đúng với đặc điểm của phản xạ co ngón tay?

Ý nào không đúng với đặc điểm của phản xạ co ngón tay?

A. Là phản xạ có tính di truyền.

B. Là phản xạ bẩm sinh.

C. Là phản xạ không điều kiện.

D. Là phản xạ có điều kiện.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng