Ý nào không đúng với đặc điểm phản xạ có điều kiện?

Ý nào không đúng với đặc điểm phản xạ có điều kiện?

A. Được hình thành trong quá trình sống và không bền vững.

B. Không di truyền được, mang tính cá thể.

C. Có số lượng hạn chế.

D. Thường do vỏ não điều khiển

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng