Ý nào không đúng với ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô?

Ý nào không đúng với ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô?

A. Phục chế những cây quý, hạ giá thành cây con nhờ giảm mặt bằng sản xuất.

B. Nhân nhanh với số lượng lớn cây giống và sạch bệnh. 

C. Duy trì những tính trạng mong muốn về mặt di truyền. 

D. Dễ tạo ra nhiều biến dị di truyền tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng