Ý nào sau đây đúng về con đường (cách thức) thuốc thấm qua da?

Ý nào sau đây đúng về con đường (cách thức) thuốc thấm qua da?

A. Có thể thấm xuyên quan khoảng giữa các tế bào nhưng chủ yếu là thấm theo các bộ phận phụ

B. Chủ yếu là thấm xuyên qua khoảng giữa các tế bào và hoàn toàn không thấm qua các bộ phận phụ

C. Chỉ thấm trực tiếp xuyên qua vách các tế bảo

D. Có thể thấm theo các bộ phận phụ trên da nhưng chủ yếu là thấm xuyên qua khoảng giữa các tế bào

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng