Ý nào sau đây đúng về hỗn hợp eutecti là:

Ý nào sau đây đúng về hỗn hợp eutecti là:

A. Hỗn hợp eutecti chỉ hình thành khi 2 chất rắn phối hợp với nhau ở một tỷ lệ nhất định

B. Sự phối hợp của hai chất rắn tạo thành hỗn hợp có điểm chảy thấp hơn điểm chảy của mỗi thành phần

C. Nếu điểm chảy của hỗn hợp tạo thành thấp hơn nhiệt độ môi trường thì hỗn hợp bị ẩm, hay hóa lỏng

D. Cả ba ý A, B, C đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng