Ý nào sau đây là diễn biến của kì cuối của giảm phân I?

Ý nào sau đây là diễn biến của kì cuối của giảm phân I?

A. Các cặp NST kép tương đồng tập trung thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của tế bào. Dây tơ vô sắc từ mỗi cực tế bào chỉ dính vào một phía của mỗi NST kép trong cặp tương đồng.

B. Mỗi NST kép trong cặp NST kép tương đồng di chuyển theo dây tơ vô sắc về các cực của tế bào.     

C. Các NST kép tương đồng tiếp hợp và có thể trao đổi chéo  

D. Hai tế bào con được hình thành có số lượng NST kép giảm đi một nửa.      

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng