Ý nào sau đây là diễn biến của kì sau của giảm phân I?

Ý nào sau đây là diễn biến của kì sau của giảm phân I?

A. Mỗi NST kép trong cặp NST kép tương đồng di chuyển theo dây tơ vô sắc về các cực của tế bào.         

B. Hai tế bào con được hình thành có số lượng NST kép giảm đi một nửa.

C. Các cặp NST kép tương đồng tập trung thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của tế bào. Dây tơ vô sắc từ mỗi cực tế bào chỉ dính vào một phía của mỗi NST kép trong cặp tương đồng.

D. Các NST kép tương đồng tiếp hợp và có thể trao đổi chéo

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng