Ý nghĩa của đột biến gen là:

 Ý nghĩa của đột biến gen là:

A. A. nguồn nguyên liệu thứ cấp của quá trình chọn giống và tiến hoá

B. nguồn nguyên liệu sơ cấp của quá trình chọn giống và tiến hoá

C. nguồn nguyên liệu bổ sung của quá trình chọn giống và tiến hoá

D. nguồn biến dị giúp sinh vật phản ứng linh hoạt trước môi trường

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng