Ý nghĩa nào sau đây không đúng với giảm phân?

Ý nghĩa nào sau đây không đúng với giảm phân?

A. Tạo giao tử mang bộ NST đơn bội

B. Đảm bảo sự ổn định bộ NST qua thế hệ tế bào.

C. Cơ sở của hình thức sinh sản hữu tính.

D. Xuất hiện biến dị tổ hợp.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng