Ý nghĩa thực tiễn nào sau đây không nhờ bản đồ gen?

Ý nghĩa thực tiễn nào sau đây không nhờ bản đồ gen?

A. Tiên đoán được tần số các tổ hợp gen mới trong các phép lai

B. Giảm bớt thời gian mò mẫm chọn đôi giao phối trong quá trình chọn tạo giống

C. Xác định được tần số các alen của các gen trong quần thể

D. Giúp các nhà chọn giống rút ngắn thời gian tạo giống

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng