Yêu cầu đối với nhiệt độ trong buồng đốt:

Yêu cầu đối với nhiệt độ trong buồng đốt:

A. Ổn định không thay đổi nhiệt độ 

B. Thay đổi tùy theo tính chất của chất ô nhiễm 

C. Thay đổi tùy theo mùa

D. Thay đổi tuỳ theo nồng độ chất ô nhiễm

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng