Yếu tố chính qui định kích thước của tế bào là?

Yếu tố chính qui định kích thước của tế bào là?

A. Nồng độ của dịch bào

B. Nhu cầu về năng lượng của tế bào

C. Thành phần của màng nguyên sinh.

D. Tỉ lệ giữa bề mặt và thể tích tế bào

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng