Yêu cầu chất lượng của thuốc đặt:

Yêu cầu chất lượng của thuốc đặt:

A. Phải chảy lỏng ở thân nhiệt 

B. Phải hòa tan trong niêm dịch 

C. Phải giữ được hình dạng trong quá trình bảo quản 

D. A, B, C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng