Yêu cầu chất lượng thuốc mỡ:

Yêu cầu chất lượng thuốc mỡ:

A. Thể chất mềm, mịn màng, dễ khô cứng khi bôi lên da

B. Nóng chảy ở nhiệt độ cơ thể để giải phóng dược chất 

C. Bền vững trong quá trình bảo quản

D. A, C

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng