Yêu cầu đặt ra đối với việc tính toán thiết kế hoặc lựa chọn xiclon là phải đáp ứng thông số kỹ thuật nào sau đây.(chọn câu đúng nhất)

Yêu cầu đặt ra đối với việc tính toán thiết kế hoặc lựa chọn xiclon là phải đáp ứng thông số kỹ thuật nào sau đây.(chọn câu đúng nhất)

A. Lưu lượng không khí cần lọc, hiệu quả lọc, tổn thất áp suất, diện tích

B. Lưu lượng không khí cần lọc, hiệu quả lọc, tổn thất áp suất, diện tích và không gian chiếm chỗ và giá thành thiết bị

C. Đường kính, tổn thất áp suất, không gian chiếm chỗ, hiệu quả lọc

D. Lưu lượng phù hợp, hiệu quả lọc cao, tổn thất áp suất nhỏ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng