Yêu cầu độ rã của viên nén bao tan trong ruột:

Yêu cầu độ rã của viên nén bao tan trong ruột:

A. 60 phút 

B. 15 phút 

C. 4 giờ 

D. 5 phút

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng