Yêu cầu độ rã của viên nén hòa tan hay phân tán nhanh:

Yêu cầu độ rã của viên nén hòa tan hay phân tán nhanh:

A. 15 phút 

B. 3 phút 

C. 4 giờ 

D. 5 phút

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng