Yêu cầu nào sau đây KHÔNG được đặt ra cho thuốc mỡ:

Yêu cầu nào sau đây KHÔNG được đặt ra cho thuốc mỡ:

A. Phải là hỗn hợp hoàn toàn đồng nhất giữa hoạt chất và tá dược 

B. Thể chất mềm, mịn màng 

C. Vô khuẩn 

D. Không gây bẩn áo quần và dễ rửa sạch bằng xà phòng và nước

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng