Yêu cầu nhiệt độ chảy của thuốc đặt phải:

Yêu cầu nhiệt độ chảy của thuốc đặt phải:

A. Lớn hơn 36,50C 

B. Thấp hơn 36,50C 

C. Bằng 36,50C

D. A, B, C sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng