Yếu tố để phân chia vi khuẩn thành 2 loại Gram dương và Gram âm là cấu trúc và thành phần hoá học của?

Yếu tố để phân chia vi khuẩn thành 2 loại Gram dương và Gram âm là cấu trúc và thành phần hoá học của?

A. Thành tế bào

B. Màng

C. Vùng tế bào 

D. Vùng nhân

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng