Yếu tố nào sau đây KHÔNG ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền của hệ phân tán: 

Yếu tố nào sau đây KHÔNG ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền của hệ phân tán: 

A. tỉ lệ pha phân tán 

B. hoạt động của vi sinh vật

C. kích thước các tiểu phân 

D. chuyển động Brown

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng