Yếu tố quan trọng nhất và cũng là động lực của vận chuyển thụ động là?

Yếu tố quan trọng nhất và cũng là động lực của vận chuyển thụ động là?

A. Gradient nồng độ

B. Kích thước phân tử.

C. Tính chất của các phân tử.

D. Cả ba đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng