1kg không khí có p$_{1}$ = 1bar, T$_{1}$ = 300K, sau khi nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 6 lần. Công kỹ thuật l$_{kt}$ (kJ/kg) bằng:

1kg không khí có p$_{1}$ = 1bar, T$_{1}$ = 300K, sau khi nén đoạn nhiệt áp suất tăng lên 6 lần. Công kỹ thuật l$_{kt}$ (kJ/kg) bằng:

A. -312

B. -201

C. -245

D. -176

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng